Olet täällä

Rahoitusmahdollisuuksia

Yhteistyökumppanit hankkivat rahoituksen hankkeilleen itse. Tältä sivulta löytyy vinkkejä rahoituslähteistä:

Starttiraha uusille kulttuurifoorumihankkeille (Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Venäjän kulttuuriministeriö)

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Venäjän kulttuuriministeriö tekivät Hämeenlinnan kulttuurifoorumissa vuonna 2010 yhteispäätöksen starttirahajärjestelmän kehittämisestä uusille kulttuurifoorumihankkeille. Vähitellen määrärahaa on tulosten perusteella ja foorumin hanketoiminnan resurssipohjan vahvistamiseksi korotettu niin Suomessa kuin Venäjälläkin. Suomessa avustusta jaettiin vuonna 2016 yhteensä 50 000 euroa 8 hankkeelle ja Venäjällä 3 000 000 ruplaa 10 hankkeelle. Vuoden 2017 haussa on Suomessa jaossa sama summa 50 000 euroa. Starttimäärärahan vaikuttavuutta seurataan vuosittain ja saatavien tulosten pohjalta harkitaan sen asteittaista korottamista.

Starttirahaa voi hakea opetus- ja kulttuuriministeriöstä seuraavasti: syksyllä 2016 Tampereen kulttuurifoorumiin osallistuneet ja siellä neuvotteluita käyneet suomalaiset yhteistyökumppanit voivat hakea uudelle hankkeelleen avustusta Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmasta. Venäjä-ohjelman toimeenpanoon kohdennetusta avustussummasta 50 000 € on osoitettu Tampereen kulttuurifoorumin suomalaisten toimijoiden uusien hankkeiden käynnistämiseen. Avustushakemus tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla julkaistujen ohjeiden mukaisesti. Hakemuksessa on lisäksi mainittava, että hankkeesta on neuvoteltu syksyn kulttuurifoorumissa. Hakuaika päättyy 15.2.2017. 

Yhteistyökumppanit, jotka eivät osallistuneet foorumiin, voivat hakea avustusta Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpanoon samoilla ehdoilla kuin muut hakijat. Samoin kulttuurifoorumiin osallistuneet voivat hakea starttirahaa suurempia avustuksia samoilla ehdoilla kuin muut hakijat. Hakuaika päättyy 15.2.2017.

Hakuohjeet, -ehdot ja -kriteerit sekä edellisten vuosien myönteiset avustuspäätökset löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

http://www.minedu.fi

 

Suomen kulttuurirahasto

Suomen kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka tukee kulttuurielämää myöntämällä apurahoja tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. 

Taitelijoiden liikkuvuusapuraha oleskelujaksoon ulkomailla (myös Venäjälle) on haettavissa Suomen kulttuurirahastolta 10.8.−31.8.2017. Sitä voi hakea yksityishenkilö, työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, ja sillä voi rahoittaa esim. festivaaliosallistumista, näyttelyhankkeita sekä muita matkoja. 

http://www.skr.fi 

 

AURORA-tietokanta

Aurora -tietokannasta voit etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia. Tietokanta sisältää rahoittajia Suomesta sekä ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaisten tai Suomessa asuvien on mahdollista hakea. Rahoittajia on noin 800 ja tietokantaa päivitetään jatkuvasti uusilla rahoitustiedoilla.

http://www.aurora-tietokanta.fi

 

Cultura-säätiö

Säätiön hallinnoima Juhlarahasto myöntää apurahaa venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Apurahat on tarkoitettu suomalaisten venäjän kielen opiskeluun ja opetuksen kehittämiseen sekä venäläisen kulttuurin opintoihin. Apurahaa voi hakea esimerkiksi stipendeihin ja vaihto-opiskeluun Venäjällä, oppimateriaalin tuottamiseen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen, päiväkotien kielipesätoimintaan sekä peruskoulujen venäjänkieliseen harrastustoimintaan ja opettajien täydennyskoulutukseen.

Apurahaa voi hakea vain sähköisesti: https://culturas.apurahat.net.

 

Koneen säätiö

Koneen säätiö rahoittaa monipuolisesti taidetta ja tutkimusta. Vuoden 2016 apurahahaun yhteydessä järjestetään myös teemahaku Suomen muuttuvat naapuruudet: Lähinaapurit.
http://www.koneensaatio.fi
Lue lisää teemahausta Koneen Säätiön sivuilta

 

Karelia CBC 2014-2020
Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020
Kolarctic CBC 2014 - 2020

ENPI-ohjelmien työtä jatkavien CBC -ohjelmien valmistelu on käynnissä. Arviona on, että ensimmäiset haut aukeavat syksyllä 2016.
Lisätiedot:
Karelia CBC http://www.kareliacbc.fi/fi/
Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 http://www.southeastfinrusnpi.fi/fi/ohjelmakausi-2014-2020/
Kolarctic CBC 2014 - 2020 http://www.kolarcticenpi.info/en

 

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus, CIMO

Oppilas-, opettaja- ja asiantuntijavaihto-ohjelmat. Mukana ohjelmissa myös yhteistyö Venäjän kanssa tietyin rajoituksin ja ehdoin.  
http://www.cimo.fi  
 

Luova Eurooppa (Creative Europe 2014–2020) – Kulttuurin alaohjelma

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus, Cimo toimii lisäksi EU:n Luova Eurooppa (Creative Europe 2014–2020) -ohjelman yhteistyöpisteenä Suomessa kulttuurin alaohjelman osalta. Lisätietoa osoitteessa: http://www.cimo.fi/luovaeurooppa  tai kulttuuri@cimo.fi
Vastaava asiantuntija Riikka Koivula puh. 0295 338 509 riikka.koivula@cimo.fi
Ohjelma-asiantuntija Aarne Toivonen puh. 0295 338 540 aarne.toivonen@cimo.fi

 

Luova Eurooppa (Creative Europe 2014–2020) – Median alaohjelma 

Lisätietoa Luova Eurooppa – Median alaohjelmasta löydät sivustolta http://www.mediadesk.fi Suomessa Median alaohjelman yhteistyöpisteenä toimii Suomen elokuvasäätiö:
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman puh. 09 6220 3013 kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren puh. 09 6220 3024 inkeri.lundgren@ses.fi
Postia voi lähettää myös osoitteeseen: media@ses.fi

 

Maakuntarahastot

Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimii 17 maakuntarahastoa, jotka tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

http://www.skr.fi/mkr/

 

Säätiöt ja rahastot

Tietoja säätiöistä ja rahastoista voi hakea myös  Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n sivustolta.

http://www.saatiopalvelu.fi/
 

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus jatkaa vuonna 1968 perustetun Taiteen keskustoimikunnan toimintaa. Taiteen edistämiskeskuksen sivuilla voi hakea tietoa ja tehdä hakuja Taiteen edistämiskeskukselta haettavista apurahoista ja avustuksista. Mukana ovat kaikki Taiteen edistämiskeskuksen, Valtion taidetoimikuntien ja lautakuntien sekä Alueellisten taidetoimikuntien jakamat apurahat ja avustukset.

Valtion taidetoimikunnat jakavat vuosittain oman alansa taiteilija- ja kohdeapurahoja sekä muita toimikuntien päätettävissä olevia apurahoja ja avustuksia.

Alueelliset taidetoimikunnat jakavat vuosittain työskentely- ja kohdeapurahoja taiteilijoille ja taiteilijoista koostuville työryhmille sekä valtionavustuksia taide- ja kulttuurialan yhteisöille ja järjestöille.

Taiteen edistämiskeskuksen pääsivu: http://www.taike.fi

Taiteen edistämiskeskuksen apurahojen hakukone:

http://www.taike.fi/fi/web/taike/mita-voin-hakea
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää lakisääteisten avustusten lisäksi myös harkinnanvaraisia valtionavustuksia, joita ovat mm. veikkausvaroista taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle myönnettävät avustukset.

http://www.minedu.fi
 

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Yhteispohjoismaiset projektit Venäjän lähialueella.

Pohjoismainen kulttuuripiste Kulturkontakt Nord

Toimijat voivat  hakea kulttuuri- ja taidealan projekteihinsa tukea Pohjoismaisesta kulttuuripisteestä. Pohjoismaisiin hankkeisiin voi osallistua kumppaneita Pohjoismaiden lisäksi myös Baltian maista ja Venäjältä.

http://www.kulturkontaktnord.org/fi/tukiohjelmat

http://www.norden.org
 

Pohjoismainen kulttuurirahasto

Yhteispohjoismaiset kulttuuriprojektit. Mukana oltava vähintään kolme Pohjoismaata. Kolmen maan tai alueen (Ahvenanmaa, Grönlanti, Färsaaret) lisäksi projektissa voidaan tehdä yhteistyötä myös muiden maiden tai alueiden kanssa sekä Pohjolassa että sen ulkopuolella.

http://www.nordiskkulturfond.org

 

Opetushallitus

Tietoa opetushallituksen jakamista apu- ja tukirahoista, stipendeistä sekä muista avustuksista.

http://www.oph.fi

 

Kunnat ja kaupungit

Projektiavustukset: kaupunginhallitus, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta.

http://www.kunnat.net

 

Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö

Suomalaiset toimijat voivat hakea avustusta Suomen ja Venäjän välistä suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Polku: Opetus- ja kulttuuriministeriö/Oikopolut/Avustukset / Kulttuuri /Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö venäläisten kanssa: http://www.minedu.fi

M.A. Castrénin seuran sivuilta löytyy tietoa suomalais-ugrilaista yhteistyötä ja hankkeita rahoittavista eri tahoista: http://www.helsinki.fi/jarj/macastren/index.html

CIMO: kautta jaettavat sukukansaohjelman apurahat on tarkoitettu jatko-opiskeluun tai tutkimustyöhön suomalaisissa yliopistoissa, museolaitoksissa ja kielentutkimuslaitoksissa suomalais-ugrilaisten kielten alalla. http://www.cimo.fi/

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset - ELY-keskukset

Ely-keskukset myöntävät erilaisia avustuksia, joista osa voi sopia myös Venäjälle suuntautuvaan toimintaan tai suomalais-venäläisen yhteistyön toteuttamiseen.

http://www.ely-keskus.fi/ 

 

Aluehallintovirastot – AVIt

AVIt myöntävät erilaisia avustuksia, joista osa voi sopia myös Venäjälle suuntautuvaan toimintaan tai suomalais-venäläisen yhteistyön toteuttamiseen.
http://www.avi.fi/web/avi/aiheet

 

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)

Teatterin tiedotuskeskus jakaa apurahoja näytelmien kääntämiseen. Lisäksi sen sivuilla on apurahavahti, jonka avulla saa tietoa joidenkin apurahojen ja avustusten hakuajoista. Apurahavahti ilmoittaa sähköpostitse hakuajan alkamisesta.

http://www.tinfo.fi/fi/Apurahavahti